AVÍS LEGAL

Drets de propietat

Els textos, fotografies, il·lustracions, marques, logotips, dissenys i altres elements informatius que s’exposen en aquesta pàgina web són propietat d’Editorial Comanegra SL o dels seus respectius autors i estan protegits, entre d’altres, per les disposicions legals de la propietat intel·lectual. Està prohibida la reproducció dels elements propietat d’Editorial Comanegra SL sense comptar amb autorització prèvia, excepte quan la seva reproducció es realitzi únicament amb la finalitat d’incloure un vincle o referència a la present pàgina web i no impliqui cap mena de modificació dels elements originals.

Limitació de responsabilitat

Malgrat que per part d’Editorial Comanegra SL es prenen totes les mesures possibles per prevenir qualsevol incidència tècnica, els usuaris d’aquesta pàgina web assumeixen la plena responsabilitat i risc en relació a qualsevol material que es descarreguin, acceptant ser els responsables únics de qualsevol dany o pèrdua de dades que es pugui produir en els seus sistemes informàtics com a conseqüència d’aquesta descàrrega. Els vincles o referències a altres pàgines web que s’incloguin en aquesta s’ofereixen únicament com un servei pràctic per facilitar la navegació i accés a la informació per part de l’usuari. Editorial Comanegra SL no dóna cap mena de garantia ni assumeix cap tipus de responsabilitat en relació als continguts que puguin oferir els llocs referenciats ni els usos que en puguin fer els usuaris que segueixin aquests vincles.

Tractament de la informació de caràcter personal

Qualsevol informació personal que els usuaris d'aquesta web puguin facilitar mitjançant la mateixa a Editorial Comanegra SL tindrà com a única finalitat donar resposta a les qüestions especificades en la comunicació. Editorial Comanegra SL no conservarà cap dada personal facilitada mitjançant aquesta web ni les posarà a disposició de tercers.